הגנת הצרכן - סימון מוצרים – עו"ד משה כאהן

בשנת 2009 נכנסו לתקפן תקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה) תשס"ח-2008 (להלן: התקנות), המחייבות בתי העסק, לציין על המוצר או בצמוד לו, בנוסף למחירו, את מחירו ביחס ליחידת מידה, כגון: "מחיר ל-100 גרם: 10 ₪ ". מטרת תקנות סימון מוצרים, שהותקנו בשנת 2008 ונכנסו לתקפן ביום 1.1.2009, הייתה להקל על הצרכן, בדרך של צמצום נתוני המחיר להשוואה, בעת רכישת מוצרים הנמכרים באריזות שונות.

יישום הנושא של סימון מוצרים על ידי בתי העסק המחויבים בהן, לא תמיד נעשה כהלכה. בלא מעט מקרים הוחלו הליכים משפטיים ותביעות ייצוגיות כנגד בתי עסק שנמנעו מיישום התקנות, או שיישמו אותן באופן חלקי או שגוי[1].

 

על מי חלות תקנות הגנת הצרכן?

ככלל ובכפוף לחריגים שיפורטו להלן, כל עוסק, המציג מוצרים למכירה, חייב להציג את מחיר המוצרים ליחידת מידה. בכלל אלו נמנים גם בתי עסק הפועלים בשיטה של מכר מרחוק (כלומר, עסקה שנעשית בלא נוכחות משותפת של הצדדים לה, למשל באינטרנט, בטלפון וכדומה). יחד עם זאת, תקנות סימון מוצרים אינן חלות על חנויות ששטח רצפתן קטן מ-100 מ"ר (לא כולל שטחי ההחסנה).

 

על אילו מוצרים יש לציין את המחיר ביחס ליחידת מידה?

ציון המחיר ביחס ליחידת המידה יעשה, לגבי מוצרים הנמכרים ב"תפזורת" וכן לגבי מוצרים ארוזים, שחלה לגביהם החובה לציין את כמות המוצר על גבי אריזתם. 

 

באילו מקרים תקנות אלו לא יחולו?

בתקנה 6 לתקנות מצויה רשימה המסייגת את תחולת התקנות במקרים הבאים:

א.      התקנות לא יחולו במקרים בהם המחיר ליחידת מידה, זהה למחיר המוצר הכולל;

ב.      התקנות לא יחולו כאשר המוצרים מוצגים, מוצעים ונמכרים במכירה פומבית;

ג.        התקנות לא יחולו כאשר המוצרים הנם חפצי אומנות או עתיקות;

ד.      התקנות לא יחולו כאשר המוצרים מוצגים בחלון ראווה;

ה.      התקנות לא יחולו כאשר מוצרים מסוגים שונים, ארוזים באריזה אחת;

ו.        התקנות לא יחולו במכירת מוצרים במחיר מופחת בשל פגם או איכות נחותה ("סוג ב' ");

ז.       התקנות לא יחולו לגבי מוצרים הנמכרים ממכונה אוטומטית;

ח.      התקנות לא יחולו לגבי מוצרים שמחירם הכולל ליחידת מידה הוא נמוך מ-10 אגורות;

ט.      התקנות לא יחולו לגב סיגריות (בשים לב להוראות החוק בעניין זה);

י.        התקנות לא יחולו לגבי יין (בשים לב להוראות החוק בעניין זה);

יא.   התקנות לא יחולו לגבי תרופות ותוספי מזון (בשים לב להוראות החוק בעניין זה);

יב.    התקנות לא יחולו על לחם שאינו ארוז, מכל סוג;

יג.     התקנות לא יחולו על מוצרי איפור;

יד.    התקנות לא יחולו על מוצרים שמשקלם 100 גר' או פחות, או שנפחם 100 מיליליטר או פחות, אלא אם הם מיוצרים במשקלים או בנפחים שונים (כך למשל, חטיף שמשקלו 50 גר', אין צורך לציין לגביו את המחיר המוצר ביחס לכמות. לעומת זאת, אם אותו חטיף נמכר, בנוסף, גם באריזות של 75 גר', קיימת החובה לסמן את מחיר המוצר ביחס לכמותו לגבי שני המוצרים).   

 

סימון מוצרים - כיצד עליו להיעשות בפועל?

יחידות המידה אליהם יש להשוות את המחיר, הן אלה הנהוגות בשיטה המטרית, כגון קילוגרם, ליטר, מטר וכדומה. מחירם של מוצרי מזון ארוזים, שמשקלם קטן מקילוגרם או נפחם קטן מליטר,  יוצג ביחס ל100 גרם או 100 מיליליטר.  

את סימון המחיר ביחס למידה יש להציג בספרות ברורות וקריאות, במקום הבולט לעין, ובאופן שניתן ליחסו בקלות למוצר הרלוונטי. הצגת הסימון תעשה על המוצר עצמו, או על שלט הצמוד למדף עליו מונחים המוצרים. יודגש כי אין בחובת סימון המחיר ביחס למידה, כדי לגרוע מן החובה הכללית לסמן את מחיר המוצר על גבי המוצר, או על אריזתו כחוק[2].    

יצוין כי במקרים בהם קיימת חובה לפי חוק או תקן רשמי לציין את הכמות הנקייה (נטו) של תכולת המוצר, יוצג גם המחיר ליחידת מידה של הכמות הנקייה (נטו), באופן שתואר לעיל.

 

מכירה מיוחדת –"מבצעים"

עסק המוכר מוצרים במסגרת מכירה מיוחדת, כגון מכירת סוף עונה, מכירת חיסול וכדומה, יציין את המחיר ליחידת מידה לפי המחיר הרגיל של המוצרים. יודגש כי אין בהוראה זו כדי לשלול מן העוסק את האפשרות לציין את המחיר ליחידת מידה של המוצרים במסגרת תנאי המכירה מיוחדת, אך עם זאת יש לעשות כן באופן שתהיה הבחנה ברורה בין המחיר הרגיל לבין המחיר בתנאי המכירה המיוחדת.

 

דיני הגנת הצרכן - סיכום

דיני הגנת הצרכן ובכלל זה גם תקנות אלו, באים להטיב עם הצרכן ולהקל עליו בבחירותיו, ותוך כך מקנים לו אפשרות פעולה כנגד הפרתם. מומלץ כי בתי העסק, לגביהם חלות התקנות והן רלוונטיות, יקפידו ביישומן הנכון. בכך, יכובדו זכויות הצרכן וכן תמנע מן העוסקים הללו חשיפה ועלויות משפטיות מיותרות.

 

[1] לעניין זה ראה בהרחבה עניין ת"צ 26204-08-10 אליק מוחיילוב נ' יינות ביתן (פורסם בנבו, 8.7.2011); ת"צ 688-10-10 רונן קורדנוב נ' ניו-פארם בע"מ (פורסם בנבו, 14.11.2011).

[2]  סעיף 17(ב) לחוק הגנת הצרכן-התשמ"א-1981.